Περισσότερα βίντεο εδω

Information About Infant Hypotonia

Hypotonia impacts a baby's postural control and motor learning. Therapeutic positioning and activities can help babies and toddlers with low muscle tone to develop gross, fine and oral motor skills.

What is Hypotonia?
The term “hypotonia” is used to describe the condition of low muscle that is associated with various developmental disabilities such as Downs, Fragile X Syndrome and some types of cerebral palsy. Sometimes the term is used alone as a diagnosis when the child has motor delays that impact function. However, hypotonia is not a medical disorder but rather a symptom associated with decreased strength and postural control.

Πληροφορίες για την υποτονία νηπίων.

Η υποτονία επηρεάζει τον έλεγχο στάσης ενός μωρού και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ο θεραπευτικός προσδιορισμός θέσης και οι δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν τα μωρά και τα μικρά παιδιά με χαμηλό τόνο μυών να αναπτύξουν την αδρή και λεπτή κινητικότητα και τις προφορικές δεξιότητες

Τι είναι υποτονία;
Ο όρος «υποτονία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κατάσταση του χαμηλού τόνου μυός που συνδέεται με διάφορες αναπτυξιακές ειδικές ανάγκες όπως Σύνδρομο Down, εύθραυστο σύνδρομο Χ και μερικούς τύπους εγκεφαλικών παραλύσεων. Μερικές φορές ο όρος χρησιμοποιείται μόνο ως διάγνωση όταν το παιδί εμφανίζει αναπτυξιακές καθυστερήσεις στις απαραίτητες δεξιότητες.. Εντούτοις, η υποτονία δεν είναι μια ιατρική διαταραχή αλλά μάλλον ένα σύμπτωμα που συνδέεται με τη μειωμένη δύναμη και τον έλεγχο στάσης του σώματος.

Developmental Delay and Hypotonia

Sometimes children will be referred to us for Developmental Delay or Hypotonia where the parent and/or the pediatrician notices that the child is late in attaining the motor milestones suggested by the standardized norms. Often there is not another diagnosis that would explain why the child is progressing slowly. Parents are often and understandably confused as to the difference between Developmental Delay and Hypotonia. While Hypotonia frequently results in developmental delay, it is not necessarily the cause of all developmental delay. Here we will discuss developmental delay due to the most common cause, hypotonia.


Template by:

Free Blog Templates